Упознај своја професионална интересовања


Сазнај о професионалним областима и групама занимања - условима рада, карактеристичним занимањима, занимањима у систему средњег образовања итд.

Бизнис и пословне услуге

Економија, право и администрација

Економија, право и администрација


У ову групу спадају бројни послови који се обављају у канцеларији, за пултом или на шалтеру, радећи са различитим документима, дописима, извештајима и сл. Може се радити са странкама: на пример вођење пословних књига, припрема и достављање рачуна купцима или корисницима услуга, обрачунавање камата за кредите, вођење евиденција, писање пословних писама, али и давање информација, разматрање жалби и молби странака, издавање потврда и уверења, давање тумачења и сл.
Посао се може обављати у банкама, осигуравајућим друштвима, при општинама, судовима, поштама, као и у разним агенцијама, предузећима и сл. Такође, после одређеног радног искуства, уз додатну обуку могу се пружати услуге вођења пословних књига. Зависно од врсте образовања у области економије, дужине радног искуства и положених професионалних испита могу се стећи следећа звања: рачуновођа, самостални рачуновођа, овлашћени рачуновођа и овлашћени јавни рачуновођа. Вођење пословних књига је пописивање свих финансијских промена у предузећу (набавке, исплата зарада, продаја, и сл.).

Шта је важно за рад?

Сналажење са речима, сналажење са бројевима, тачност, уредност, организованост, темељност, љубазност.

Услови рада

Ради се углавном у канцеларији, седећи, уз употребу рачунара. Рад за шалтером подразумева свакодневни контакт са великим бројем странака.

Карактеристична занимања

Са четворогодишњом школом:
Банкарски службеник, Економски техничар, Финансијски администратор, Комерцијалиста, Пословни администратор, Правни техничар, Службеник осигурања

Са високом школом струковних студија:
економиста (постоје различити одсеци, на пример: економиста за финансије, рачуноводство и банкарство, економиста за порезе и царине,...)

Са факултетом:
дипломирани економиста (постоје бројна усмерења, на пр. Дипл. Економиста за финансије, банкарство и осигурање, дипл. Економиста за рачуноводство, ревизију и финансијско управљање итд.), дипломирани правник, дипломирани менаджер, дипломирани агроекономиста итд.


Када кликнеш на линк десно појавиће се упитник који ће ти помоћи да процениш да ли ти је ова област занимљива. Резултат који ћеш добити је мера твоје личне процене.


Одабери групу занимања из менија испод како би се приказале опширније информације о њој:

Лична и друштвена брига о људима
Рад на пружању помоћи људима
Рад на пружању помоћи људима
Личне услуге
Личне услуге
Рад са биљкама и животињама
Рад са биљкама
Рад са биљкама
Рад са животињама
Рад са животињама
Одбрана, безбедност и заштита
Војска и полиција
Војска и полиција
Цивилна безбедност
Цивилна безбедност

Реализација: НСЗ у сарадњи са PBILD програмом УН

Ministarstvo rada i socijalne politike Srbija     PBILD            

Copyright © NSZ. All rights reserved. | Дизајн и реализација: Agencija Citlik и Crystalic design

Preuzmi PDF