Упитник - Бизнис и пословне услуге


На овој страни је упитник који ће ти помоћи да одредиш своја професионална интересовања.

Појединачни упитници:  Рад на пружању помоћи људима   Личне услуге   Трговина, угоститељство и туризам   Економија, право и администрација   Рад са биљкама   Рад са животињама   Култура и уметност   Јавно информисање и медији   Електротехника   Машинство   Грађевинарство и архитектура   Саобраћај и телекомуникације   Геологија, рударство, хидрометеорологија   Хемија, фармација, технологија   Индустријска производња   Одбрана, безбедност и заштита   Занати 
Економија, право и администрација

Економија, право и администрација

У ову групу спадају бројни послови који се обављају у канцеларији, за пултом или на шалтеру, радећи са различитим документима, дописима, извештајима и сл. Може се радити са странкама: на пример вођење пословних књига, припрема и достављање рачуна купцима или корисницима услуга, обрачунавање камата за кредите, вођење евиденција, писање пословних писама, али и давање информација, разматрање жалби и молби странака, издавање потврда и уверења, давање тумачења и сл.
Посао се може обављати у банкама, осигуравајућим друштвима, при општинама, судовима, поштама, као и у разним агенцијама, предузећима и сл. Такође, после одређеног радног искуства, уз додатну обуку могу се пружати услуге вођења пословних књига. Зависно од врсте образовања у области економије, дужине радног искуства и положених професионалних испита могу се стећи следећа звања: рачуновођа, самостални рачуновођа, овлашћени рачуновођа и овлашћени јавни рачуновођа. Вођење пословних књига је пописивање свих финансијских промена у предузећу (набавке, исплата зарада, продаја, и сл.).

Шта је важно за рад?

Сналажење са речима, сналажење са бројевима, тачност, уредност, организованост, темељност, љубазност.

Услови рада

Ради се углавном у канцеларији, седећи, уз употребу рачунара. Рад за шалтером подразумева свакодневни контакт са великим бројем странака.

Карактеристична занимања:

Са четворогодишњом школом:

Са високом школом струковних студија:

економиста (постоје различити одсеци, на пример: економиста за финансије, рачуноводство и банкарство, економиста за порезе и царине,...)

Са факултетом:

дипломирани економиста (постоје бројна усмерења, на пр. Дипл. Економиста за финансије, банкарство и осигурање, дипл. Економиста за рачуноводство, ревизију и финансијско управљање итд.), дипломирани правник, дипломирани менаджер, дипломирани агроекономиста итд.

Процени у којој мери би ти чинило задовољство да обављаш следеће послове:
Свакој активности дај оцену од 1 до 5, као у школи, при чему оцена 1 значи да ти та активност упоште не би причињавала задовољство, а оцена 5 да би ти чинила веома велико задовољство.
1.   Састављати и писати пословна писма  
1

2

3

4

5
2.   Јављати се на телефон, давати информације, заказивати пословне састанке  
1

2

3

4

5
3.   Сређивати дописе, извештаје, евиденције, водити белешке на састанку, примати и евидентирати пословну пошту  
1

2

3

4

5
4.   Уносити у рачунар податке о плаћањима и дуговањима, попуњавати обрасце  
1

2

3

4

5
5.   Водити благајну  
1

2

3

4

5
6.   Обрачунавати порезе и дуговања, помагати у књиговодству  
1

2

3

4

5
7.   Израчунавати доходак (зараду) предузећа  
1

2

3

4

5
8.   Писати и издавати уверења, решења, потврде, примати и решавати молбе и жалбе  
1

2

3

4

5
9.   Радити на шалтеру у банци  
1

2

3

4

5
10.   Издавати и оверавати личне исправе (личне карте, пасоше, возачке дозволе)  
1

2

3

4

5

Напомена: Важно је да имаш у виду да резултат који ћеш добити није права мера твојих професионалних интересовања, већ твоја лична процена.

Реализација: НСЗ у сарадњи са PBILD програмом УН

Ministarstvo rada i socijalne politike Srbija     PBILD            

Copyright © NSZ. All rights reserved. | Дизајн и реализација: Agencija Citlik и Crystalic design

Preuzmi PDF