Занимања на слово "Г"


У образовном систему постоји велики број образовних профила / занимања. Напомињемо да су називи занимања и образовних профила понекад исти. У Конкурсу за упис у средњу школу, који издаје Министарство просвете и науке, наведени су образовни профили. Неки од њих су огледни. Услови се сваке школске године мењају, па зато обрати пажњу. Следе описи који ће ти помоћи да се боље информишеш. Напомињемо да је ово поједностављен начин поделе због лакшег коришћења водича.

Геодетски техничар - геометар

Грађевинарство и архитектура Спретност руку и прстију Схватање односа у равни и простору Сналажење са бројевима

Број година школовања: 4
Израђује геодетске карте или планове за потребе пројектовања путева, железница, хидрограђевинских објеката, уређења насеља,... Планове прави тако што на терену прикупља податке снимањем, детаљно премерава удаљеност између унапред одређених тачака (кота), врши математичку обраду података (обично уз употребу рачунара), црта слику терена у одговарајућој размери. За потребе мерења служи се посебним уређајем за регистровање, меморисање и кодирање података на терену. Планове које је сачинио, геометар уступа архитектама и грађевинарима при изградњи објеката, службама које утврђују наплату пореза и др. Ради претежно на терену, али и у затвореним просторима, бироима.

Геолошки техничар за геотехнику и хидрогеологију

Геологија, рударство, хидрометеорологија Спретност руку и прстију Схватање односа у равни и простору Схватање начина рада машина и уређаја

Број година школовања: 4
Рукује геотехничком и хидрогеолошком опремом за теренска и лабораторијска испитивања. Снима и обрађује теренске и лабораторијске податке и информације. Учествује у изради геотехничких прорачуна и графичке документације. У лабораторијама одређује физичка и механичка својства тла и стена. Ради на побољшању тла - подлоге у зависности да ли се предвиђа изградња објеката високоградње, саобраћајнице, хидротехничких објеката... Испитује реакције објеката у различитим фазама изградње, од пројектовања до експлоатације. Ради у затвореном и на отвореном простору, уз употребу веома прецизне опреме, уређаја и алата.

Геолошки техничар за истраживање минералних сировина

Геологија, рударство, хидрометеорологија Спретност руку и прстију Схватање односа у равни и простору Сналажење са бројевима

Број година школовања: 4
Изучава и истражује различите минералне сировине. Помаже у прикупљању узорака стена, фосила, руда и бележи податке о њиховом географском положају. Узорке односи у лабораторију, где их чисти, прегледа и описује. Ако ради на нафтним бушотинама и у рудницима прати процес бушења или ископавања. Такође,може да ради у уредима где припрема нумеричке податке за даље анализе, исцртава таблице и профиле, црта и боји геолошке карте. Своје податке и анализе предаје геолозима, који их користе за решавање проблема. Рад на терену може подразумевати дуго ходање, стајање и изложеност лошим временским условима. У лабораторији ризик је рад с опасним хемикалијама. Често је изложен деловању буке, прашине, дима, непријатних мириса и великих температурних промена.

Гинеколошко - акушерска сестра / техничар

Рад на пружању помоћи људима Сналажење са људима Спретност руку и прстију Сналажење са речима

Број година школовања: 4
Припрема труднице за порођај и помаже приликом истог. Припрема инструменте и врши стерилизацију инструмената и спроводи потребну терапију. Припрема хируршки и други материјал (дестиловану воду, боце са кисеоником, материјал за инфузију, трансфузију итд). Брине о хигијени апарата порођајне сале. У случају тежег порођаја припрема терапију за породиљу и новорођенче. Збрињава новорођенчад, одржава хигијену породиља и пацијенткиња. Води неопходну медицинску документацију: порођајни протокол и протокол матичних пријава итд. Ради у домовима здравља и стационарним гинеколошко-акушерским клиникама и болницама. Уколико не ради у породилишту, већ у дому здравља или другој здравственој установи где се обављају прегледи, помаже гинекологу у раду: припрема инструменте, врши стерилизацију и сл.

Грађевински техничар хидроградње

Грађевинарство и архитектура Схватање односа у равни и простору Схватање начина рада машина и уређаја Сналажење са бројевима

Број година школовања: 4
Обавља послове у изградњи хидроцентрала, пристаништа, објеката за снабдевање насеља водом, објеката за одвођење прљаве воде (канализација), објеката за уређење и регулацију речних токова, објеката и постројења за наводњавање земљишта (мелиорација). Ради на припреми и разради грађевинских пројеката, обавља техничко - технолошку припрему грађења, организује рад на хидро - објектима, води грађевинску и инвестиционо - техничку документацију.

Грађевински техничар нискоградње

Грађевинарство и архитектура Схватање односа у равни и простору Схватање начина рада машина и уређаја Сналажење са бројевима

Број година школовања: 4
Ради на пројектовању и изградњи друмских саобраћајница, тунела, мостова, вијадукта, железничких пруга, аеродромских писта, као и пратећих објеката (бензинске пумпе, сервисне станице, паркинзи, гараже, сигнализација...). Ради у затвореном простору (пројектни биро) или на терену, на градилишту, под различитим временским условима. Одговоран је за спровођење мера заштите на раду.

Грађевински техничар високоградње

Грађевинарство и архитектура Схватање односа у равни и простору Схватање начина рада машина и уређаја Сналажење са бројевима

Број година школовања: 4
Обавља три групе послова: израду нацрта и пројекта (разрађује идејни пројекат - план грађевинског пројекта, израђује макете); послове припреме (израђује техничку документацију, врши калкулацију, израђује предмер…); извођачке радове (ради као шеф градилишта - организује поједине фазе радова, води градилишну документацију, евиденцију о материјалима, грађевинској механизацији и радницима). Ради у затвореним просторијама, седећи уз употребу рачунара или на отвореном (градилиштима), по потреби на терену. Ради и на висини под различитим временским условима. Одговоран је за спровођење мера заштите на раду.

Грађевински техничар за лабораторијска испитивања

Грађевинарство и архитектура Спретност руку и прстију Схватање начина рада машина и уређаја Сналажење са бројевима

Број година школовања: 4
Испитује чврстоћу, порозност, проводљивост топлоте и остала својства грађевинског материјала, посебно бетона и асфалта. Врши геомеханичка испитивања тла, узима узорке земљишта кроз сондажне бушотине, издаје елаборат о испитивању грађевинског материјала на основу кога одређене институције издају дозволу за коришћење грађевинског материјала на тржишту. Један део посла обављају на терену узимајући узорке и у специјализованим лабораторијама где испитују грађевински материјал користећи различите лабораторијске инструменте.

Гравер уметничких предмета

Уметнички занати Спретност руку и прстију Схватање односа у равни и простору

Број година школовања: 4
Украшава предмете од племенитих метала, стакла, камена и других материјала тако што урезује различите облике и слова уз помоћ прецизних ручних и машинских алата или хемијским путем. Полазећи од претходно припремљеног цртежа, гравира грбове, иницијале, мотиве из природе и друге облике и шаре на накиту, украсним предметима и посуђу, трофејима и сл. Најчешће је у питању гравирање на накиту од злата и сребра, на предметима од стакла и камена, али примењује и друге технике као што су интарзија и инкрустрација (прављење уметака од различитих материјала) на дрвету. Гравери могу израђивати и прецизне алате за различите намене у индустрији, као и печате. Користе знања из историје уметности, калиграфије, теорије форме и сл. За овај креативан посао је, између осталог, веома битна прецизност и заштита на раду.

Грнчар

Уметнички занати Спретност руку и прстију Схватање односа у равни и простору

Број година школовања: 4
Дизајнира и израђује судове за припрему и чување хране, за држање и ношење течности и разно друго наменско и украсно посуђе, као и уникатне украсне предмете. Глину обликује на више начина: моделовањем алаткама, на посебном постољу које се окреће (токарење на грнчарском точку), ливењем у калупе итд. Затим је суши и пече у керамичкој пећи. Након печења израђене предмете прелива или премазује глазуром и они тада добијају свој коначни изглед.


Погледај занимања која почињу словом: АБВГДЕЗИЈКЛМНОПРСТЋУФХЦЧШ

Погледај која се занимања налазе у следећим групама:

Лична и друштвена брига о људима
Рад на пружању помоћи људима
Рад на пружању помоћи људима
Личне услуге
Личне услуге
Рад са биљкама и животињама
Рад са биљкама
Рад са биљкама
Рад са животињама
Рад са животињама
Одбрана, безбедност и заштита
Војска и полиција
Војска и полиција
Цивилна безбедност
Цивилна безбедност

Реализација: НСЗ у сарадњи са PBILD програмом УН

Ministarstvo rada i socijalne politike Srbija     PBILD            

Copyright © NSZ. All rights reserved. | Дизајн и реализација: Agencija Citlik и Crystalic design

Preuzmi PDF