Занимања


У образовном систему постоји велики број образовних профила / занимања. Напомињемо да су називи занимања и образовних профила понекад исти. У Конкурсу за упис у средњу школу, који издаје Министарство просвете и науке, наведени су образовни профили. Неки од њих су огледни. Услови се сваке школске године мењају, па зато обрати пажњу. Следе описи који ће ти помоћи да се боље информишеш. Напомињемо да је ово поједностављен начин поделе због лакшег коришћења водича.

Економија, право и администрација

Банкарски службеник

Економија, право и администрација Сналажење са бројевима Сналажење са речима

Број година школовања: 4
Обавља послове везане за динарске и девизне рачуне становништва и правних лица, послове са трезором и сефовима, хартијама од вредности, готовином итд. Спроводе различите врсте књижења и других процедура банке или финансијске организације у којој ради, као што су на пример штедионице, штедно-кредитне задруге, поште. Рад са новцем захтева знатну пажњу и усредсређеност на посао због изразите одговорности, која подразумева и сталну и строгу контролу рада. Уколико се ради на шалтеру потребно је стрпљење јер се поред основних послова, клијентима дају различите информације и упутства. Понекад се ради у сменама.

Економски техничар

Економија, право и администрација Сналажење са људима Сналажење са бројевима Сналажење са речима

Број година школовања: 4
Обавља књиговодствене, рачуноводствене, финансијске, комерцијалне, или један део послова у области маркетинга и истраживања тржишта. Води благајничко пословање, попуњава књиговодствена документа, књижи пословне промене, саставља извештај о пословању. По потреби обавља готовински и безготовински платни промет. Ради углавном у канцеларији или на шалтеру, седећи, уз употребу рачунара. Осим сналажења са бројевима, за успех у овом занимању важни су одговност, тачност, систематичност и развијене вештине комуникације.

Финансијски администратор

Економија, право и администрација Сналажење са бројевима Сналажење са речима

Број година школовања: 4
Финансијски администратор обавља различите финансијске послове (платни промет, обрачун и књижење документације, обрачун трошкова пословања, расхода и прихода фирме, евидентирање плаћених фактура, обрачунавање пореза и доприноса на зараде, контрола архивирање итд.) Финансијски администратор припрема и израђује различите извештаје, попуњава и контролише исправност документације (рачуна, спискова уговора, признаница), формира и води картотеку и датотеку, а може обављати и друге административне послове. Посао обавља у затвореном простору, у канцеларијским условима. У раду користи рачунар и канцеларијску опрему.

Комерцијалиста

Економија, право и администрација Сналажење са људима Сналажење са бројевима Сналажење са речима

Број година школовања: 4
Типични радни задаци комерцијалисте су контактирање са добављачима и купцима и уговарање продаје производа и услуга. За обављање посла комерцијалисте потребне су информације и знања из области квалитета робе, праћење и проучавање прописа из подручја трговине, увид у цене и појављивање нових производа и услуга на тржишту, као и добре вештине комуникације. Такође, ради на проналажењу нових клијената, обезбеђује квалитетан транспорт робе. Ради административне и друге канцеларијске послове. Већина огласа за посао захтева да комерцијалиста поседује возачку дозволу Б категорије - у последње време се највише траже теренски комерцијалисти. За разлику од тога, образовни профил комерцијалиста (4) оспособљава за рад у свим секторима велетрговинских и спољнотрговинских предузећа, дакле првенствено за канцеларијски рад.

Пословни администратор

Економија, право и администрација Сналажење са људима Сналажење са бројевима Сналажење са речима

Број година школовања: 4
Планира и организује рад канцеларијског пословања. Прима, прегледа, бележи, распоређује, архивира и шаље пошту и списе. Ради на кадровским пословима - води документацију, издаје решења, води евиденцију о присутности на послу. Организује састанке и води пословну коресподенцију. Током школовања стиче знања из области права, економије и администрације, маркетинга и менаџмента предузећа. Ради у канцеларији, седећи, уз употребу рачунара, канцеларијског материјала и прибора.

Правни техничар

Економија, право и администрација Сналажење са људима Сналажење са речима

Број година школовања: 4
Према налогу правника пише решења и одлуке, ради на оверама потписа, рукописа, преписа, обрађује пошту. Евидентира и обрађује различите податке. Користи знања из пословне преписке и матичне евиденције, као и основна знања из правног поступка и правног промета. Посао правног техничара подразумева како рад са људима тако и обраду докумената. Ради у службама органа управе и локалне самоуправе као и на пословима из области радних односа. Посао обавља у канцеларији седећи, уз употребу рачунара, канцеларијског материјала и прибора.

Службеник осигурања

Економија, право и администрација Сналажење са људима Сналажење са бројевима Сналажење са речима

Број година школовања: 4
Службеник или агент осигурања може да продаје различите врсте полиса осигурања: на пр. животно, имовинско, здравствено, пензијско осигурање итд. Саветује кориснике да изаберу одговарајућу полису осигурања која најбоље штити њихове интересе. Посао се састоји од припреме извештаја, прикупљања података о насталој штети и испитивања могућности исплате осигурања. Такође, врши контролу наплате осигурања у складу са предвиђеном процедуром. Агент осигурања може да ради за одређену агенцију или независно, за више осигуравајућих друштава. Ради у канцеларији. Уколико је у тиму за процену штете део радног времена проводи на терену, што може бити и ван уобичајеног радног времена.


Погледај занимања која почињу словом: АБВГДЕЗИЈКЛМНОПРСТЋУФХЦЧШ

Погледај која се занимања налазе у следећим групама:

Лична и друштвена брига о људима
Рад на пружању помоћи људима
Рад на пружању помоћи људима
Личне услуге
Личне услуге
Рад са биљкама и животињама
Рад са биљкама
Рад са биљкама
Рад са животињама
Рад са животињама
Одбрана, безбедност и заштита
Војска и полиција
Војска и полиција
Цивилна безбедност
Цивилна безбедност

Реализација: НСЗ у сарадњи са PBILD програмом УН

Ministarstvo rada i socijalne politike Srbija     PBILD            

Copyright © NSZ. All rights reserved. | Дизајн и реализација: Agencija Citlik и Crystalic design

Preuzmi PDF