Занимања


У образовном систему постоји велики број образовних профила / занимања. Напомињемо да су називи занимања и образовних профила понекад исти. У Конкурсу за упис у средњу школу, који издаје Министарство просвете и науке, наведени су образовни профили. Неки од њих су огледни. Услови се сваке школске године мењају, па зато обрати пажњу. Следе описи који ће ти помоћи да се боље информишеш. Напомињемо да је ово поједностављен начин поделе због лакшег коришћења водича.

Грађевинарство и архитектура

Армирач - бетонирац

Грађевинарство и архитектура Спретност руку и прстију Схватање односа у равни и простору

Број година школовања: 3
Претежно ради на грађевинама, а посао се састоји од уградње арматура у елементе и конструкције од бетона. Арматуре се израђују од арматурног гвожђа и постављају се у темеље, стубове, ограде, степенице, лифтове и друге конструкције, како би бетон био чврст, али истовремено и еластичан. Када се поставе, арматуре се „заливају“ смесом за бетон, те је посао армирача близак занимању бетонирца. Да би армирач знао на који начин и где треба да постави арматуре, неопходно је да има увид у пројекат конструкције на којој ради. Армирач најчешће ради на градилиштима (ређе у погонима), на отвореном простору, изложен различитим временским условима и раду на висини.

Декоратер зидних површина

Савремени занати Грађевинарство и архитектура Спретност руку и прстију

Број година школовања: 3
Обрађује зидове тако што припрема површине, премазује их одговарајућим средствима - кречи, боји, фарба унутрашње и спољашње површине зграда. Осликава и украшава тремове, ходнике, степеништа. Лепи тапете; изводи гипсарске радове. Ради у отвореном, полузатвореном и затвореном простору, по потреби на висини - на скелама и мердевинама.

Геодетски техничар - геометар

Грађевинарство и архитектура Спретност руку и прстију Схватање односа у равни и простору Сналажење са бројевима

Број година школовања: 4
Израђује геодетске карте или планове за потребе пројектовања путева, железница, хидрограђевинских објеката, уређења насеља,... Планове прави тако што на терену прикупља податке снимањем, детаљно премерава удаљеност између унапред одређених тачака (кота), врши математичку обраду података (обично уз употребу рачунара), црта слику терена у одговарајућој размери. За потребе мерења служи се посебним уређајем за регистровање, меморисање и кодирање података на терену. Планове које је сачинио, геометар уступа архитектама и грађевинарима при изградњи објеката, службама које утврђују наплату пореза и др. Ради претежно на терену, али и у затвореним просторима, бироима.

Грађевински техничар хидроградње

Грађевинарство и архитектура Схватање односа у равни и простору Схватање начина рада машина и уређаја Сналажење са бројевима

Број година школовања: 4
Обавља послове у изградњи хидроцентрала, пристаништа, објеката за снабдевање насеља водом, објеката за одвођење прљаве воде (канализација), објеката за уређење и регулацију речних токова, објеката и постројења за наводњавање земљишта (мелиорација). Ради на припреми и разради грађевинских пројеката, обавља техничко - технолошку припрему грађења, организује рад на хидро - објектима, води грађевинску и инвестиционо - техничку документацију.

Грађевински техничар нискоградње

Грађевинарство и архитектура Схватање односа у равни и простору Схватање начина рада машина и уређаја Сналажење са бројевима

Број година школовања: 4
Ради на пројектовању и изградњи друмских саобраћајница, тунела, мостова, вијадукта, железничких пруга, аеродромских писта, као и пратећих објеката (бензинске пумпе, сервисне станице, паркинзи, гараже, сигнализација...). Ради у затвореном простору (пројектни биро) или на терену, на градилишту, под различитим временским условима. Одговоран је за спровођење мера заштите на раду.

Грађевински техничар високоградње

Грађевинарство и архитектура Схватање односа у равни и простору Схватање начина рада машина и уређаја Сналажење са бројевима

Број година школовања: 4
Обавља три групе послова: израду нацрта и пројекта (разрађује идејни пројекат - план грађевинског пројекта, израђује макете); послове припреме (израђује техничку документацију, врши калкулацију, израђује предмер…); извођачке радове (ради као шеф градилишта - организује поједине фазе радова, води градилишну документацију, евиденцију о материјалима, грађевинској механизацији и радницима). Ради у затвореним просторијама, седећи уз употребу рачунара или на отвореном (градилиштима), по потреби на терену. Ради и на висини под различитим временским условима. Одговоран је за спровођење мера заштите на раду.

Грађевински техничар за лабораторијска испитивања

Грађевинарство и архитектура Спретност руку и прстију Схватање начина рада машина и уређаја Сналажење са бројевима

Број година школовања: 4
Испитује чврстоћу, порозност, проводљивост топлоте и остала својства грађевинског материјала, посебно бетона и асфалта. Врши геомеханичка испитивања тла, узима узорке земљишта кроз сондажне бушотине, издаје елаборат о испитивању грађевинског материјала на основу кога одређене институције издају дозволу за коришћење грађевинског материјала на тржишту. Један део посла обављају на терену узимајући узорке и у специјализованим лабораторијама где испитују грађевински материјал користећи различите лабораторијске инструменте.

Керамичар, терацер, пећар

Савремени занати Грађевинарство и архитектура Спретност руку и прстију Схватање односа у равни и простору

Број година школовања: 3
Полаже керамичке плочице и мозаике на подове и зидове купатила, кухиња, степеништа, базена, фонтана и осталих просторе који захтевају облагање керамиком. Бетонира и припрема подлоге, примењује различите технологије са ефектом камена, опеке, шљунка итд. Зида каљеве пећи, камине, котловне пећи, облаже гвоздене пећи, презиђује и чисти. Ради у затвореном и на отвореном, изложен промаји, прашини, мокрим материјалима. Посао обавља клечећи, чучећи или стојећи.

Кровопокривач

Грађевинарство и архитектура Спретност руку и прстију

Број година школовања: 3
Покрива кровну конструкцију грађевине разним материјалима. Пре постављања кровног покривача израђују кровну конструкцију - на кровне греде закуцавају слој дасака, затим - да би кров био водоотпоран - постављају изолацију. Следећи корак у том послу јесте учвршћивање летви. Како ће оне бити постављене, зависи од материјала од кога ће бити кров. Коначно се поставља завршни слој крова и учвршћује - опет зависно од врсте кровног покривача - ексерима, завртњима, жицом, битуменом, малтером или на неки други начин. То могу бити различите врсте црепа, лима, теголе, и остали савремени материјали. Уколико се ради на традиционалан начин могу се постављати дрвене плочице (шиндра) или танки, посебно обрађени камен. Изузетно, неке се грађевине - као споменици сеоске архитектуре - и данас могу прекривати сламом или неким сличним материјалом.

Монтер суве градње

Савремени занати Грађевинарство и архитектура Спретност руку и прстију

Број година школовања: 3
Сува градња је у развијеним земљама уобичајени начин изградње, док је код нас још релативна нова. Примењује се код радова на адаптацији постојећих или код унутрашњих радова на новосаграђеним објектима. Монтер суве градње облаже зидове и плафоне гипсаним плочама, монтира преградне зидове металним подконструкцијама и гипсокартонским плочама, облаже зидове облогама од дрвета и других материјала, монтира спуштене и закривљене плафоне и зидове. Поставља изолационе слојеве, шупље подове, зидове у санитарним просторима са металном подконструкцијом и изведеним прикључцима за санитарне уређаје. Монтира и лепи гипсане украсе. Ради у унутрашњости простора. Посао није физички превише тежак, релативно је једноставан за извођење и чист. Захтева покретљивост тела и прецизност у раду.

Руковалац грађевинске механизације

Грађевинарство и архитектура Спретност руку и прстију Схватање односа у равни и простору Схватање начина рада машина и уређаја

Број година школовања: 3
Управља грађевинском механизацијом: земљани радови (копање земље за темеље и подруме), померање огромних земљаних маса при изградњи саобраћајница, пробијања тунела, подизању тешких грађевинских елемената (стубова, зидова, таваница). Овим машинама рукује, управља и одржава их – врши контролу исправности рада машине и њених делова, чисти их и подмазује, обавља једноставније поправке. Ради на отвореном, у седећем положају, изложен различитим временским утицајима.

Стаклорезац

Савремени занати Грађевинарство и архитектура Спретност руку и прстију Схватање односа у равни и простору

Број година школовања: 3
Стаклорезац ради у занатсву и претежно се бави резањем и уградњом стакла које може бити ливено, обично, специјално, кристално. Резано стакло користи за застакљивање прозора, врата, излога, преграда, кровова, кровних светларника. Стаклорезац монтира стакло у оквире, урамљује слике, гоблене и друге ручне радове, огледала и др. Рад стаклоресца се обавља у стаклорезачким радионицама и на отвореном, индивидуално и/или тимски. Осим тога, стаклорезац може да се запосли и у грађевинској индустрији као и у производњи предмета од стакла.

Тесар

Савремени занати Грађевинарство и архитектура Спретност руку и прстију Схватање односа у равни и простору

Број година школовања: 3
Ручно и машински обрађује дрво, израђује дрвене елементе, саставља дрвене конструкције кровова. Израђује, монтира и демонтира скеле, оплате, платформе, заштитне ограде, прилазне рампе за објекат. Користи планове и цртеже на основу којих кроји дрвене конструкције и грађу. Ради у грађевинским фирмама (високоградњи, нискоградњи, хидроградњи) или у занатству, на отвореном простору, на висини, у сталном покрету, стојећи или погнут. Изложен је различитим временским приликама.

Водоинсталатер

Савремени занати Грађевинарство и архитектура Спретност руку и прстију Схватање односа у равни и простору

Број година школовања: 3
Посао водоинсталатера је да поставља водоводну и канализациону инсталацију на стамбеним и другим објектима. Он инсталира и врши поправку и замену цеви, славина, бојлера, лавабоа, WC шоља, туш кабина, машина за прање веша и судова и других уређаја, повезује их на водовод и канализацију. Он монтира цевовод (нивелисање и постављање цеви у канале), проучава планове зграда и планира постављање цевовода тако да буде у складу са другим инсталацијама. Водоинсталатер ради на новоградњи или на старим објектима, у оквиру неке грађевинске или друге фирме. Може радити самостално или у саставу неког сервиса. Један део посла обавља у затвореном простору, а део напољу у најразличитијим климатским условима. Рад је углавном индивидуални, често у савијеном, неудобном положају тела.

Зидар / фасадер

Савремени занати Грађевинарство и архитектура Спретност руку и прстију Схватање односа у равни и простору

Број година школовања: 3
Гради или реновира стамбене, пословне и производне објекте. Посао започиње проучавањем нацрта и планирањем. Потом зида, облаже фасаде и зидове малтером, природним и вештачким каменом. Поставља хидроизолацију. Ради на отвореном и полуотвореном простору, на скелама, често на висини, стојећи, ходајући и погнут. Користи заштитна средства: шлем, заштитни појас, рукавице.


Погледај занимања која почињу словом: АБВГДЕЗИЈКЛМНОПРСТЋУФХЦЧШ

Погледај која се занимања налазе у следећим групама:

Лична и друштвена брига о људима
Рад на пружању помоћи људима
Рад на пружању помоћи људима
Личне услуге
Личне услуге
Рад са биљкама и животињама
Рад са биљкама
Рад са биљкама
Рад са животињама
Рад са животињама
Одбрана, безбедност и заштита
Војска и полиција
Војска и полиција
Цивилна безбедност
Цивилна безбедност

Реализација: НСЗ у сарадњи са PBILD програмом УН

Ministarstvo rada i socijalne politike Srbija     PBILD            

Copyright © NSZ. All rights reserved. | Дизајн и реализација: Agencija Citlik и Crystalic design

Preuzmi PDF