Upitnik - Biznis i poslovne usluge


Na ovoj strani je upitnik koji će ti pomoći da odrediš svoja profesionalna interesovanja.

Pojedinačni upitnici:  Rad na pružanju pomoći ljudima   Lične usluge   Trgovina, ugostiteljstvo i turizam   Ekonomija, pravo i administracija   Rad sa biljkama   Rad sa životinjama   Kultura i umetnost   Javno informisanje i mediji   Elektrotehnika   Mašinstvo   Građevinarstvo i arhitektura   Saobraćaj i telekomunikacije   Geologija, rudarstvo, hidrometeorologija   Hemija, farmacija, tehnologija   Industrijska proizvodnja   Odbrana, bezbednost i zaštita   Zanati 
Ekonomija, pravo i administracija

Ekonomija, pravo i administracija

U ovu grupu spadaju brojni poslovi koji se obavljaju u kancelariji, za pultom ili na šalteru, radeći sa različitim dokumentima, dopisima, izveštajima i sl. Može se raditi sa strankama: na primer vođenje poslovnih knjiga, priprema i dostavljanje računa kupcima ili korisnicima usluga, obračunavanje kamata za kredite, vođenje evidencija, pisanje poslovnih pisama, ali i davanje informacija, razmatranje žalbi i molbi stranaka, izdavanje potvrda i uverenja, davanje tumačenja i sl.
Posao se može obavljati u bankama, osiguravajućim društvima, pri opštinama, sudovima, poštama, kao i u raznim agencijama, preduzećima i sl. Takođe, posle određenog radnog iskustva, uz dodatnu obuku mogu se pružati usluge vođenja poslovnih knjiga. Zavisno od vrste obrazovanja u oblasti ekonomije, dužine radnog iskustva i položenih profesionalnih ispita mogu se steći sledeća zvanja: računovođa, samostalni računovođa, ovlašćeni računovođa i ovlašćeni javni računovođa. Vođenje poslovnih knjiga je popisivanje svih finansijskih promena u preduzeću (nabavke, isplata zarada, prodaja, i sl.).

Šta je važno za rad?

Snalaženje sa rečima, snalaženje sa brojevima, tačnost, urednost, organizovanost, temeljnost, ljubaznost.

Uslovi rada

Radi se uglavnom u kancelariji, sedeći, uz upotrebu računara. Rad za šalterom podrazumeva svakodnevni kontakt sa velikim brojem stranaka.

Karakteristična zanimanja:

Sa četvorogodišnjom školom:

Sa visokom školom strukovnih studija:

ekonomista (postoje različiti odseci, na primer: ekonomista za finansije, računovodstvo i bankarstvo, ekonomista za poreze i carine, ...)

Sa fakultetom:

diplomirani ekonomista (postoje brojna usmerenja, na pr. dipl. ekonomista za finansije, bankarstvo i osiguranje, dipl. ekonomista za računovodstvo, reviziju i finansijsko upravljanje itd.), diplomirani pravnik, diplomirani menadžer, diplomirani agroekonomista itd.

Proceni u kojoj meri bi ti činilo zadovoljstvo da obavljaš sledeće poslove:
Svakoj aktivnosti daj ocenu od 1 do 5, kao u školi, pri čemu ocena 1 znači da ti ta aktivnost upošte ne bi pričinjavala zadovoljstvo, a ocena 5 da bi ti činila veoma veliko zadovoljstvo.
1.   Sastavljati i pisati poslovna pisma  
1

2

3

4

5
2.   Javljati se na telefon, davati informacije, zakazivati poslovne sastanke  
1

2

3

4

5
3.   Sređivati dopise, izveštaje, evidencije, voditi beleške na sastanku, primati i evidentirati poslovnu poštu  
1

2

3

4

5
4.   Unositi u računar podatke o plaćanjima i dugovanjima, popunjavati obrasce  
1

2

3

4

5
5.   Voditi blagajnu  
1

2

3

4

5
6.   Obračunavati poreze i dugovanja, pomagati u knjigovodstvu  
1

2

3

4

5
7.   Izračunavati dohodak (zaradu) preduzeća  
1

2

3

4

5
8.   Pisati i izdavati uverenja, rešenja, potvrde, primati i rešavati molbe i žalbe  
1

2

3

4

5
9.   Raditi na šalteru u banci  
1

2

3

4

5
10.   Izdavati i overavati lične isprave (lične karte, pasoše, vozačke dozvole)  
1

2

3

4

5

Napomena: Važno je da imaš u vidu da rezultat koji ćeš dobiti nije prava mera tvojih profesionalnih interesovanja, već tvoja lična procena.

Realizacija: NSZ u saradnji sa PBILD programom UN

Ministarstvo rada i socijalne politike Srbija     PBILD            

Copyright © NSZ. All rights reserved. | Dizajn i realizacija: Agencija Citlik i Crystalic design

Preuzmi PDF