Zanimanja na slovo "G"


U obrazovnom sistemu postoji veliki broj obrazovnih profila / zanimanja. Napominjemo da su nazivi zanimanja i obrazovnih profila ponekad isti. U Konkursu za upis u srednju školu, koji izdaje Ministarstvo prosvete i nauke, navedeni su obrazovni profili. Neki od njih su ogledni. Uslovi se svake školske godine menjaju, pa zato obrati pažnju. Slede opisi koji će ti pomoći da se bolje informišeš. Napominjemo da je ovo pojednostavljen način podele zbog lakšeg korišćenja vodiča.

Geodetski tehničar - geometar

Građevinarstvo i arhitektura Spretnost ruku i prstiju Shvatanje odnosa u ravni i prostoru Snalaženje sa brojevima

Broj godina školovanja: 4
Izrađuje geodetske karte ili planove za potrebe projektovanja puteva, železnica, hidrograđevinskih objekata, uređenja naselja,... Planove pravi tako što na terenu prikuplja podatke snimanjem, detaljno premerava udaljenost između unapred određenih tačaka (kota), vrši matematičku obradu podataka (obično uz upotrebu računara), crta sliku terena u odgovarajućoj razmeri. Za potrebe merenja služi se posebnim uređajem za registrovanje, memorisanje i kodiranje podataka na terenu. Planove koje je sačinio, geometar ustupa arhitektama i građevinarima pri izgradnji objekata, službama koje utvrđuju naplatu poreza i dr. Radi pretežno na terenu, ali i u zatvorenim prostorima, biroima.

Geološki tehničar za geotehniku i hidrogeologiju

Geologija, rudarstvo, hidrometeorologija Spretnost ruku i prstiju Shvatanje odnosa u ravni i prostoru Shvatanje načina rada mašina i uređaja

Broj godina školovanja: 4
Rukuje geotehničkom i hidrogeološkom opremom za terenska i laboratorijska ispitivanja. Snima i obrađuje terenske i laboratorijske podatke i informacije. Učestvuje u izradi geotehničkih proračuna i grafičke dokumentacije. U laboratorijama određuje fizička i mehanička svojstva tla i stena. Radi na poboljšanju tla - podloge u zavisnosti da li se predviđa izgradnja objekata visokogradnje, saobraćajnice, hidrotehničkih objekata... Ispituje reakcije objekata u različitim fazama izgradnje, od projektovanja do eksploatacije. Radi u zatvorenom i na otvorenom prostoru, uz upotrebu veoma precizne opreme, uređaja i alata.

Geološki tehničar za istraživanje mineralnih sirovina

Geologija, rudarstvo, hidrometeorologija Spretnost ruku i prstiju Shvatanje odnosa u ravni i prostoru Snalaženje sa brojevima

Broj godina školovanja: 4
Izučava i istražuje različite mineralne sirovine. Pomaže u prikupljanju uzoraka stena, fosila, ruda i beleži podatke o njihovom geografskom položaju. Uzorke odnosi u laboratoriju, gde ih čisti, pregleda i opisuje. Ako radi na naftnim bušotinama i u rudnicima prati proces bušenja ili iskopavanja. Takođe,može da radi u uredima gde priprema numeričke podatke za dalje analize, iscrtava tablice i profile, crta i boji geološke karte. Svoje podatke i analize predaje geolozima, koji ih koriste za rešavanje problema. Rad na terenu može podrazumevati dugo hodanje, stajanje i izloženost lošim vremenskim uslovima. U laboratoriji rizik je rad s opasnim hemikalijama. Često je izložen delovanju buke, prašine, dima, neprijatnih mirisa i velikih temperaturnih promena.

Ginekološko - akušerska sestra / tehničar

Rad na pružanju pomoći ljudima Snalaženje sa ljudima Spretnost ruku i prstiju Snalaženje sa rečima

Broj godina školovanja: 4
Priprema trudnice za porođaj i pomaže prilikom istog. Priprema instrumente i vrši sterilizaciju instrumenata i sprovodi potrebnu terapiju. Priprema hirurški i drugi materijal (destilovanu vodu, boce sa kiseonikom, materijal za infuziju, transfuziju itd). Brine o higijeni aparata porođajne sale. U slučaju težeg porođaja priprema terapiju za porodilju i novorođenče. Zbrinjava novorođenčad, održava higijenu porodilja i pacijentkinja. Vodi neophodnu medicinsku dokumentaciju: porođajni protokol i protokol matičnih prijava itd. Radi u domovima zdravlja i stacionarnim ginekološko-akušerskim klinikama i bolnicama. Ukoliko ne radi u porodilištu, već u domu zdravlja ili drugoj zdravstvenoj ustanovi gde se obavljaju pregledi, pomaže ginekologu u radu: priprema instrumente, vrši sterilizaciju i sl.

Građevinski tehničar hidrogradnje

Građevinarstvo i arhitektura Shvatanje odnosa u ravni i prostoru Shvatanje načina rada mašina i uređaja Snalaženje sa brojevima

Broj godina školovanja: 4
Obavlja poslove u izgradnji hidrocentrala, pristaništa, objekata za snabdevanje naselja vodom, objekata za odvođenje prljave vode (kanalizacija), objekata za uređenje i regulaciju rečnih tokova, objekata i postrojenja za navodnjavanje zemljišta (melioracija). Radi na pripremi i razradi građevinskih projekata, obavlja tehničko - tehnološku pripremu građenja, organizuje rad na hidro - objektima, vodi građevinsku i investiciono - tehničku dokumentaciju.

Građevinski tehničar niskogradnje

Građevinarstvo i arhitektura Shvatanje odnosa u ravni i prostoru Shvatanje načina rada mašina i uređaja Snalaženje sa brojevima

Broj godina školovanja: 4
Radi na projektovanju i izgradnji drumskih saobraćajnica, tunela, mostova, vijadukta, železničkih pruga, aerodromskih pista, kao i pratećih objekata (benzinske pumpe, servisne stanice, parkinzi, garaže, signalizacija...). Radi u zatvorenom prostoru (projektni biro) ili na terenu, na gradilištu, pod različitim vremenskim uslovima. Odgovoran je za sprovođenje mera zaštite na radu.

Građevinski tehničar visokogradnje

Građevinarstvo i arhitektura Shvatanje odnosa u ravni i prostoru Shvatanje načina rada mašina i uređaja Snalaženje sa brojevima

Broj godina školovanja: 4
Obavlja tri grupe poslova: izradu nacrta i projekta (razrađuje idejni projekat - plan građevinskog projekta, izrađuje makete); poslove pripreme (izrađuje tehničku dokumentaciju, vrši kalkulaciju, izrađuje predmer…); izvodjačke radove (radi kao šef gradilišta - organizuje pojedine faze radova, vodi gradilišnu dokumentaciju, evidenciju o materijalima, gradjevinskoj mehanizaciji i radnicima). Radi u zatvorenim prostorijama, sedeći uz upotrebu računara ili na otvorenom (gradilištima), po potrebi na terenu. Radi i na visini pod različitim vremenskim uslovima. Odgovoran je za sprovođenje mera zaštite na radu.

Građevinski tehničar za laboratorijska ispitivanja

Građevinarstvo i arhitektura Spretnost ruku i prstiju Shvatanje načina rada mašina i uređaja Snalaženje sa brojevima

Broj godina školovanja: 4
Ispituje čvrstoću, poroznost, provodljivost toplote i ostala svojstva građevinskog materijala, posebno betona i asfalta. Vrši geomehanička ispitivanja tla, uzima uzorke zemljišta kroz sondažne bušotine, izdaje elaborat o ispitivanju građevinskog materijala na osnovu koga određene institucije izdaju dozvolu za korišćenje građevinskog materijala na tržištu. Jedan deo posla obavljaju na terenu uzimajući uzorke i u specijalizovanim laboratorijama gde ispituju građevinski materijal koristeći različite laboratorijske instrumente.

Graver umetničkih predmeta

Umetnički zanati Spretnost ruku i prstiju Shvatanje odnosa u ravni i prostoru

Broj godina školovanja: 4
Ukrašava predmete od plemenitih metala, stakla, kamena i drugih materijala tako što urezuje različite oblike i slova uz pomoć preciznih ručnih i mašinskih alata ili hemijskim putem. Polazeći od prethodno pripremljenog crteža, gravira grbove, inicijale, motive iz prirode i druge oblike i šare na nakitu, ukrasnim predmetima i posuđu, trofejima i sl. Najčešće je u pitanju graviranje na nakitu od zlata i srebra, na predmetima od stakla i kamena, ali primenjuje i druge tehnike kao što su intarzija i inkrustracija (pravljenje umetaka od različitih materijala) na drvetu. Graveri mogu izrađivati i precizne alate za različite namene u industriji, kao i pečate. Koriste znanja iz istorije umetnosti, kaligrafije, teorije forme i sl. Za ovaj kreativan posao je, između ostalog, veoma bitna preciznost i zaštita na radu.

Grnčar

Umetnički zanati Spretnost ruku i prstiju Shvatanje odnosa u ravni i prostoru

Broj godina školovanja: 4
Dizajnira i izrađuje sudove za pripremu i čuvanje hrane, za držanje i nošenje tečnosti i razno drugo namensko i ukrasno posuđe, kao i unikatne ukrasne predmete. Glinu oblikuje na više načina: modelovanjem alatkama, na posebnom postolju koje se okreće (tokarenje na grnčarskom točku), livenjem u kalupe itd. Zatim je suši i peče u keramičkoj peći. Nakon pečenja izrađene predmete preliva ili premazuje glazurom i oni tada dobijaju svoj konačni izgled.


Pogledaj zanimanja koja počinju slovom: ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVZŠĆČ

Pogledaj koja se zanimanja nalaze u sledećim grupama:

Lična i društvena briga o ljudima
Rad na pružanju pomoći ljudima
Rad na pružanju pomoći ljudima
Lične usluge
Lične usluge
Rad sa biljkama i životinjama
Rad sa biljkama
Rad sa biljkama
Rad sa životinjama
Rad sa životinjama
Kultura, umetnost i mediji
Kultura i umetnost
Kultura i umetnost
Javno informisanje i mediji
Javno informisanje i mediji
Odbrana, bezbednost i zaštita
Vojska i policija
Vojska i policija
Civilna bezbednost
Civilna bezbednost

Realizacija: NSZ u saradnji sa PBILD programom UN

Ministarstvo rada i socijalne politike Srbija     PBILD            

Copyright © NSZ. All rights reserved. | Dizajn i realizacija: Agencija Citlik i Crystalic design

Preuzmi PDF