Zanimanja


U obrazovnom sistemu postoji veliki broj obrazovnih profila / zanimanja. Napominjemo da su nazivi zanimanja i obrazovnih profila ponekad isti. U Konkursu za upis u srednju školu, koji izdaje Ministarstvo prosvete i nauke, navedeni su obrazovni profili. Neki od njih su ogledni. Uslovi se svake školske godine menjaju, pa zato obrati pažnju. Slede opisi koji će ti pomoći da se bolje informišeš. Napominjemo da je ovo pojednostavljen način podele zbog lakšeg korišćenja vodiča.

Hemija, farmacija, tehnologija

Farmaceutski tehničar

Industrijska proizvodnja Hemija, farmacija, tehnologija Spretnost ruku i prstiju Snalaženje sa brojevima

Broj godina školovanja: 4
Posao farmaceutskog tehničara razlikuje se u zavisnosti od područja rada. Sve poslove obavlja pod nadzorom farmaceuta. U apoteci asistira u izdavanju bezreceptnih lekova i drugih lekovitih preparata, savetuje korisnike o načinu njihove upotrebe. Brine o prijemu, pravilnom skladištenju i čuvanju svih artikala apoteke i kontroliše rok trajanja. Učestvuje u pripremi lekovitih preparata, mešavina čajeva, krema i masti po standardnim receptima. U laboratoriji priprema i kontroliše laboratorijsku opremu i supstance i sprovodi različite fizičko - hemijske i biološke analize i merenja. Stara se o pravilnom skladištenju laboratorijskih uzoraka i vodi laboratorijski dnevnik aktivnosti. U proizvodnji priprema sirovine za izradu farmaceutskih i kozmetičkih preparata. Proverava ispravnost aparata, pribora i instrumenata za izradu lekovitih preparata i vrši kontrolu klimatskih i higijenskih uslova u skladu sa standardima. Nadzire tehnološke faze u proizvodnji, uzima uzorke za kontrolu kvalita i vodi farmaceutsku dokumentaciju. Radi u zatvorenom i veštački osvetljenom prostoru. Moguća je prisutnost isparenja i kontakt sa supstancama štetnim po zdravlje pa je potrebna upotreba zaštitne opreme.

Hemijski laborant

Hemija, farmacija, tehnologija Spretnost ruku i prstiju Snalaženje sa brojevima

Broj godina školovanja: 4
Uzorkuje, priprema, izvodi laboratorijske postupke i određuje svojstva različitih materijala, sirovina, poluproizvoda i proizvoda. Koristi razne laboratorijske instrumente, aparate i uredaje. Tokom rada vodi evidenciju o toku postupka, skladištenju i propisnom obeležavanju laboratorijskih uzoraka. Radi u zatvorenom i veštački osvetljenom prostoru stojeći ili sedeći. Radi se sa supstancama različitih svojstava, što znači da je moguća prisutnost isparenja i kontakt sa hemikalijama štetnim za zdravlje. Zbog toga je u skladu s propisima zaštite na radu obavezna upotreba zaštitne opreme, rukavica, naočara i maski.

Hemijsko - tehnološki tehničar

Industrijska proizvodnja Hemija, farmacija, tehnologija Spretnost ruku i prstiju Shvatanje načina rada mašina i uređaja

Broj godina školovanja: 4
Kontroliše tehnološke procese proizvodnje, priprema uzorke za analizu i kontroliše kvalitet međuproizvoda i gotovih proizvoda. Rukuje laboratorijsko-hemijskom opremom, aparatima i uredajima. Radi u zatvorenom prostoru sedeći ili stojeći, a povremeno podiže teret. U radu se susreće sa supstancama različitih svojstava, što znači da je moguća prisutnost isparenja i kontakt sa supstancama štetnim za zdravlje. Zbog toga je, u skladu s propisima zaštite na radu, potrebna upotreba zaštitne opreme, rukavica, naočara i maski.

Izrađivač hemijskih proizvoda

Industrijska proizvodnja Hemija, farmacija, tehnologija Spretnost ruku i prstiju

Broj godina školovanja: 3
Skladišti i priprema sirovine za dobijanje hemijskih proizvoda. Prati tehnološki proces, rukuje mašinama, uređajima i opremom u hemijskoj proizvodnji. Učestvuje u održavanju i remontu opreme. Radi u zatvorenom prostoru, koristi razne laboratorijske posude, merne sudove, precizne vage. Rad mu je u mnogome olakšan kompjuterskim analizama. U radu se susreće sa supstancama različitih svojstava, što znači da je moguća prisutnost isparenja i kontakt sa supstancama štetnim za zdravlje. Zbog toga je, u skladu s propisima zaštite na radu, potrebna upotreba zaštitne opreme, rukavica, naočara i maski.

Pivar

Industrijska proizvodnja Hemija, farmacija, tehnologija Spretnost ruku i prstiju

Broj godina školovanja: 3
Učestvuje u svim fazama proizvodnje različitih vrsta piva. Kontroliše proces proizvodnje, sirovine, poluproizvode, gotove proizvode, pomoćne sirovine i ambalažu. Odabira sirovine i priprema za proizvodnju sladovine. Dozira hmelj i kuva sladovinu sa hmeljom. Dorađuje i otače pivo u ambalažu. Vodi računa o skladištenju i čuvanju piva. Uzima uzorke za laboratorijsku kontrolu. Radi uglavnom u zatvorenom i veštački osvetljenom prostoru kao što su pivare.

Prehrambeni tehničar

Industrijska proizvodnja Hemija, farmacija, tehnologija Spretnost ruku i prstiju Snalaženje sa brojevima

Broj godina školovanja: 4
Kontroliše kvalitet sirovina i finalnih proizvoda u tehnološkim laboratorijama (ispitivanje mikrobioloških, biohemijskih, hemijskih osobina i dr.). Nadgleda tehnološke procese čišćenja, pranja, ljuštenja, konzerviranja, fermentiranja, destilisanja, pasterizovanja hrane. Organizuje prijem, čuvanje i pakovanje prehrambenih sirovina, kao i rad proizvodnih linija u preradi namirnica (mleka, voća, povrća, brašna, šećera...).Vodi brigu o pakovanju gotovih proizvoda u odgovarajuću ambalažu. Radi u zatvorenom prostoru, mahom stojeći, hodajući ili sedeći za različitim tehničkim uređajima i mernim instrumentima.

Sanitarno-ekološki tehničar

Hemija, farmacija, tehnologija Spretnost ruku i prstiju Snalaženje sa brojevima

Broj godina školovanja: 4
Uzorkuje i ispituje zagađenje vode, vazduha, zemlje, hrane, stambenih i radnih prostora, zračenje, buku i druge faktore okruženja koji mogu narušiti zdravlje. Predlažu i sprovode odgovarajuće mere kako bi se očuvalo zdravlje ljudi. Prikuplja podatke o higijenskim uslovima, predlaže i sprovodi mere za sprečavanje širenja zaraznih bolesti. SprovodI i mere dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije. Vodi računa i o redovnim zdravstvenim pregledima radnika. Granična sanitarna inspekcija nadzire promet robe i ljudi na granicama, kako bi se sprečilo širenje zaraznih bolesti ili uvoz zdravstveno neispravne robe. Najveći deo posla obavlja na terenu. U toku rada može biti izložen zagadjenim i otrovnim materijama zbog čega mora primenjivati odgovarajuće mere i koristiti zaštitnu opremu.

Tehničar za biotehnologiju

Industrijska proizvodnja Hemija, farmacija, tehnologija Spretnost ruku i prstiju Snalaženje sa brojevima

Broj godina školovanja: 4
Tehničar za biotehnologiju radi na izdvajanju i prečišćavanju biljnih i životinjskih sirovina, koje se prevode u hranu (ulje, šećer, skrob). Koristeći aktivnosti mikroorganizama biotehnološkim putem mogu se proizvoditi mnoge materije koje su od velikog značaja za čoveka i to: hrana (fermentisani mlečni proizvodi, pekarski kvasac, organske kiseline, pivo, vino, alkohol itd., ), lekovi (antibiotici, vitamini, enzimi, hemikalije i energenti). Radi u zatvorenom i veštački osvetljenom prostoru stojeći ili sedeći. Moguća je prisutnost isparenja kao i dodir sa supstancama štetnim po zdravlje. U skladu sa propisima zaštite na radu potrebna je upotreba zaštitne opreme.

Tehničar za industrijsko - farmaceutsku tehnologiju

Industrijska proizvodnja Hemija, farmacija, tehnologija Spretnost ruku i prstiju Snalaženje sa brojevima

Broj godina školovanja: 4
Učestvuje u industrijskoj proizvodnji lekovitih masti, tableta, kapsula, praškova, sredstava za sprečavanje bolesti ( vakcina, vitamina, dezinfekcionih sredstava), rastvora za injekcije i infuziju, kapi za uho, oči i nos, antibiotika... Prati, kontroliše i skladišti sirovine, poluproizvode i gotove proizvode. Radi u zatvorenom prostoru. Moguća je prisutnost isparenja kao i dodir sa supstancama štetnim po zdravlje. U radu koristi zaštitnu opremu, rukavice, naočare i maske, a propisano je i nošenje sterilne obuće i odeće.

Tehničar za kozmetičku tehnologiju

Industrijska proizvodnja Hemija, farmacija, tehnologija Spretnost ruku i prstiju Snalaženje sa brojevima

Broj godina školovanja: 4
Priprema i vrši izbor osnovnih i pomoćnih sirovina koje ulaze u sastav kozmetičkih proizvoda. Učestvuju u proizvodnji kozmetičkih proizvoda (parfimerijski proizvodi, dekorativna kozmetika, kreme, losioni, boje, šamponi, paste). Vodi računa o pravilnom skladištenju sirovina i gotovih kozmetičkih proizvoda. Radi u zatvorenom prostoru. Moguća je prisutnost isparenja kao i dodir sa supstancama štetnim po zdravlje. U skladu sa propisima zaštite na radu potrebna je upotreba zaštitne opreme, rukavica, naočara i maski, a propisano je i nošenje sterilne obuće i odeće.

Tehničar za reciklažu

Hemija, farmacija, tehnologija Spretnost ruku i prstiju Snalaženje sa brojevima

Broj godina školovanja: 4
Tehničar za reciklažu primenom različitih tehničko-tehnoloških operacija radi na preradi, doradi i dobijanju korisnih sirovina iz već upotrebljavanog materijala. Zadužen je za organizovanje pravilnog čuvanja, skladištenja i transporta industrijskog, komunalnog i opasnog otpada kao i za primenu principa zaštite čovekove okoline u procesu reciklaže. Tehničar za reciklažu radi kako na terenu tako i u zatvorenom prostoru. Ukoliko radi sa otpadom opasnim po zdravlje mora da koristi zaštitnu opremu.

Tehničar za zaštitu životne sredine

Hemija, farmacija, tehnologija Spretnost ruku i prstiju Snalaženje sa brojevima

Broj godina školovanja: 4
Meri i prati zagađenje životne sredine. Kontroliše rad sa štetnim i otpadnim materijama, vodi računa o tehnologiji pravilnog odlaganja, skladištenja i reciklaže otpadnih materija. Vrši ispitivanja vode vazduha i tla radi pripreme za njihovo prečišćavanje. Ispitivanja mogu biti fizička, hemijska, mikrobiološka i toksikološka (prisustvo otrovnih materija). Stara se o primeni propisa, sređuje i analizira podatke o stepenu zagađenja životne sredine i prosleđuje ih nadležnim ustanovama koje po potrebi preduzimaju odgovarajuće mere. Radi na terenu kao i u zatvorenom prostoru, laboratorijama.

Vinogradar - vinar

Hemija, farmacija, tehnologija Spretnost ruku i prstiju

Broj godina školovanja: 4
Sadi vinovu lozu, uzgaja i održava vinograde. Prerađuje grožđe u vino i druge proizvode od grožđa (suvo grožđe, sok, alkoholna pića, vinsko sirće, ulje iz koštica, ...). Bere, sortira, etiketira i skladišti zrelo grožđe. Cedi grožđe i peče rakiju. U vinskim podrumima učestvuje u preradi zrelog grožđa u vino. Obavlja jednostavnije analize prema uputstvu odgovornog inženjera i popravlja hemijska svojstva i kvalitet vina. Filtrira vino dok ne postane zrelo, pretače u bačve ili boce, etiketira, pečati i sprema u podrume ili priprema za transport. Vinogradari i vinari rade na otvorenom, ali i u zatvorenim prostorima, kao što su rasadnici, skladišta, vinski podrumi i vinarije.


Pogledaj zanimanja koja počinju slovom: ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVZŠĆČ

Pogledaj koja se zanimanja nalaze u sledećim grupama:

Lična i društvena briga o ljudima
Rad na pružanju pomoći ljudima
Rad na pružanju pomoći ljudima
Lične usluge
Lične usluge
Rad sa biljkama i životinjama
Rad sa biljkama
Rad sa biljkama
Rad sa životinjama
Rad sa životinjama
Kultura, umetnost i mediji
Kultura i umetnost
Kultura i umetnost
Javno informisanje i mediji
Javno informisanje i mediji
Odbrana, bezbednost i zaštita
Vojska i policija
Vojska i policija
Civilna bezbednost
Civilna bezbednost

Realizacija: NSZ u saradnji sa PBILD programom UN

Ministarstvo rada i socijalne politike Srbija     PBILD            

Copyright © NSZ. All rights reserved. | Dizajn i realizacija: Agencija Citlik i Crystalic design

Preuzmi PDF