Средње школе


Гимназије

У гимназијама се ученици припремају за даље школовање на факултетима или високим школама струковних студија.

Гимназије пружају широко опште образовање. Школовање траје четири године - за то време могу се открити или развити интересовања за одређене области. Одлазак у гимназију омогућава да се преиспита одлука, да се стекну различита знања и искуства, а тиме и да се донесе зрелија одлука.

Постоје следећи типови гимназија:

1. Гимназија са смеровима

Друштвено-језички смер:
преовлађују страни језици и садржаји друштвених наука (матерњи језик и књижевност, историја, историја уметности, филозофија, социологија, психологија).

Природно-математички смер:
већи број часова посвећен је предметима природних наука (математици, физици, хемији, биологији, информатици).

Смерови у гимназији пружају знања и припремају за упис одговарајућих факултета или високих школа - на пример, друштвено - језички смер за упис филозофског, филолошког, правног факултета, факултета политичких наука ..., природно - математички смер за упис нпр. електротехничког, машинског, биолошког и хемијског факултета, високих техничких школа ...

2. Гимназија општег типа

Гимназија општег типа је "на пола пута" између природно-математичког и друштвено-језичког смера: приближно подједнако су заступљени предмети друштвених и природних наука. Ученици којима добро иду како природни предмети, тако и језици и друштвени предмети, могу размислити о гимназији општег типа - посебно ако за сада не могу да се определе да ли их више интересује природно-математичка или друштвено-језичка област.

Овај тип гимназије пружа предзнања за припрему различитих пријемних испита. Нпр., ако је неко неодлучан између студија историје или медицине, у гимназији општег типа имаће прилике да стекне довољно предзнања како из историје, тако и из хемије и биологије.

3. Војна гимназија

Војна гимназија припрема ученике за наставак школовања на војним академијама. Ученици стичу општа знања од значаја за студије на Војној академији. Посвећује се пажња развоју мотивације, као и етичких особина личности неопходних за позив професионалног официра.

Сви ученици станују у Интернату Војне гимназије и носе цивилну одећу коју им обезбеђује школа.

www.gimnazija.mod.gov.rs

4. Гимназија за ученике са посебним способностима

- Филолошка гимназија
- Математичка гимназија
- Гимназија за ученике са
  посебним способностима за
  физику

- Гимназија за спортисте

Гимназије за ученике са посебним способностима, као и одељења у којима се део наставе остварује на страном језику, имају посебан пријемни испит. О томе можеш детаљније прочитати у Конкурсу за упис у средњу школу, брошури у издању Просветног прегледа.

Не заборави! Гимназија не оспособљава ни за једно занимање.
Ако се после гимназије не заврши факултет или висока школа струковних студија, тешко је запослити се без додатне квалификације - неког додатног курса и одговарајуће дипломе.

Реализација: НСЗ у сарадњи са PBILD програмом УН

Ministarstvo rada i socijalne politike Srbija     PBILD            

Copyright © NSZ. All rights reserved. | Дизајн и реализација: Agencija Citlik и Crystalic design

Preuzmi PDF